CURS ONLINE

10 i 17 de novembre, de 16h a 20h

Descripció del curs

La LGBTIfóbia a és un problema social que es dona també en els centres educatius: sabem que els nens comencen a sofrir l’assetjament LGBTIfóbic entre els 5 i 9 anys, i que aquest té fortes conseqüències per a les víctimes. L’impacte que genera va de la disminució del rendiment escolar, l’increment de l’absentisme o l’abandó prematur dels estudis a un nivell inferior de benestar i autoestima, i comporta un increment del risc autolític.

Els centres educatius són un mirall de les desigualtats estructurals, però alhora també són potencials agents de transformació. Per això, aquest curs té la voluntat que els professionals que treballen en contacte directe amb l’alumnat puguin convertir-se en agents de canvi, entenent la problemàtica i les seves arrels, i treballant en estratègies preventives, en la detecció de la LGBTIfóbia i en l’abordatge de l’assetjament quan aquest ja ha tingut lloc.

Aquesta formació està dirigida a professorat i altres professionals de contextos educatius, així com a qualsevol persona que treballi en contacte amb nens i adolescents.

Matricula’t a través d’aquest enllaç les instruccions del programa.

Objectius del curs

 • Entendre el gènere com a construcció social i les seves estructures, així com l’impacte que aquest té en les subjectivitats.

 • Reflexionar sobre la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere a la pràctica professional.

 • Conèixer estratègies per a la detecció de la LGBTIfóbia i derivació a serveis especialitzats.

 • Pensar en l’abordatge de la LGBTIfobia en els centres educatius

 • Treballar la prevenció com a element clau per a l’eliminació de la violència i per a la creació d’espais segurs que permetin el desenvolupament òptim durant la infància i l’adolescència.

Programa

 • Fonaments: sistema sexe-gènere i les dimensions socials del gènere. Normativització i exclusió de la norma. Mirada interseccional.

 • Definició i delimitació del problema: discriminació, lgbtifóbia i assetjament LGBTIfóbico. LGBTIfóbia directa, simbòlica i institucional.

 • LGBTI: un acrònim o un col·lectiu. Diferents expressions de la violència en cadascuna de les sigles.

 • El centre educatiu com a espai transformador: canals de normalització, pedagogia invisible i desigualtats a l’aula.

 • Prevenció i les seves línies estratègiques: activitats específiques i activitats transversals.

 • Detecció, abordatge i derivació: Estratègies i recursos. Abordatge de la problemàtica, la persona agredida, la persona agressora i el grup.