PROJECTE XAJI: Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat

Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat (XAJI) és una iniciativa per a la lluita contra la violència de gènere a les escoles, l’objectiu de les quals és contribuir a la prevenció de la violència i la detecció de patrons abusius a les escoles implicades, possibilitant el canvi social en relació a valors, actituds, models relacionals igualitaris, dialògica, no discriminatòria i amb perspectiva de gènere.

El projecte es centra en l’acompanyament i la formació a nois i noies d’entre 12 i 17 anys de diversos centres de Catalunya i Oporto (Portugal) perquè es converteixin en agents del canvi per a la igualtat de gènere i ajudin a la prevenció de la violència de gènere. És un projecte finançat per la Comissió Europea.

Objectius del projecte

La meta global d’aquest projecte és contribuir a la prevenció de la violència i la detecció de patrons abusius dins de les escoles involucrades, possibilitant processos de canvi social amb perspectiva de gènere.

Per tal d’aconseguir-ho es treballa en l’assoliment dels objectius llistats a continuació:

 • Fomentar l’empoderament social dels joves a través de la sensibilització, formació i acompanyament, perquè siguin promotor de la igualtat de gènere i de la prevenció, detecció i reversió de la violència de gènera en el seu entorn.
 • Habilitat el sentit de la identitat i pertinència entre els col·lectius de la XAJI.
 • Promoció de la igualtat de gènere en contextos educatius formals, acompanyant als docents en la prevenció i detecció de situacions de violència de gènere entre joves.
 • Generar sinergies que promoguin l’intercanvi d’iniciatives entre els moviments juvenils per a la igualtat de gènere i les institucions públiques i millorar, així, l’impacte de les accions de prevenció i sensibilització de la violència basada en el gènere.
 • Enfortir del Grup de Treball de la XAJI format per 7-8 organitzacions especialitzades en la violència basada en el gènere.
 • Acompanyar els joves de la XAJI en el procés de realització i desenvolupament iniciat per trencar el silenci i convertir-se en agents de canvi.

La nostra feina

Conexus col·labora en aquest projecte com a organització especialitzada en la violència de gènere, oferint principalment recursos per a incentivar la participació i sensibilització dels adolescents, així com,  el suport psicosocial.

En aquest sentit, participem en l’organització i realització de diverses activitats:

Participació i sensibilització

 • Jornades obertes de sensibilització a les escoles d’intervenció sobre igualtat de gènere i prevenció de VBG.
 • Accions de sensibilització i transformació a les escoles per part de l’alumnat de la XAJI.
 • Accions de sensibilització a nivell comunitari per part dels estudiants de la XAJI.
 • Desenvolupament d’una campanya de comunicació i incidència en els 2 països de la UE d’intervenció sobre prevenció de VBG i desconstrucció de masculinitats i estereotips de gènere.
 • Organització i participació dels grups XAJI en trobades XAJI nacionals i internacionals.

Suport psicosocial

 • Realització de grups focals amb homes i dones joves de la XAJI per a aprofundir en la desconstrucció de rols i estereotips de gènere i per a la prevenció de la VBG.
 • Realització de sessions psicosocials individuals amb joves homes XAJI i alumnes de col·legis.
 • Establiment d’una oficina de consulta virtual per a estudiants: Hear m’out.
 • Desenvolupament d’una avaluació psicosocial i conductual de grups.

Si ets un noi o una noia jove i necessites ajuda, o ets un docent i creus que algun dels i les alumnes del teu entorn poden necessitar suport, , posa’t en contacte amb nosaltres:

Equip del projecte

Amb el finançament de:

“Finançat per la Unió Europea. No obstant això, els punts de vista i les opinions expressades pertanyen únicament als autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni l’autoritat concedent poden ser considerats responsables d’ells”.