Projecte MARVOW 2.0

L’associació Conexus participa en el projecte europeu MARVOW 2.0 (“Multi-agency Responses to Violence against Older Women”), finançat per la Unió Europea i que tindrà una durada de tres anys.

Context

La missió central del projecte és millorar l’abordatge de la violència de gènere que pateix una part de la població sovint oblidada, ignorada i estigmatitzada: les dones grans, que son aquelles majors de 60 anys.

Tanmateix, aquesta falta d’atenció no correspon amb la magnitud i incidència del problema:

 • A Europa, segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA, 2014), el 43% de dones grans han estat víctimes de violència psicològica, el 31% de violència física, el 12% de violència econòmica i l’11% de violència sexual.
 • A Espanya, segons les diferents macro-enquestes del govern espanyol, entre un 10 i 12% de dones grans (de 65 anys o més) pateixen violència de gènere cada any. Concretament, les prevalences al 2019 eren a Espanya eren majors per les dones grans que per les de menys de 65 anys: el 10,1% havien patit violència psicològica (en comparació amb el 8,1% de dones més joves), el 5,2% violència econòmica (en comparació amb el 2,5%) i el 4,4% violència física i/o sexual (en comparació amb el 2,6%). En canvi, les dones grans víctimes/supervivents denuncien menys (17,6% vs. 22,5%), demanen menys suport formal (sistema judicial, etc.: 25,1% vs. 37,3%), accedeixen menys a suport psicològic (13,3% vs. 28,1%) i ho expliquen menys en els seus entorns social (54,5% vs. 81,3%) que les víctimes/supervivents més joves. Finalment, de les dones grans víctimes/supervivents, un 40% havia patit violència durant 40 anys o més i la mitjana era de 21 anys.
 • A Catalunya, l’Enquesta sobre les violències masclistes de 2021 va mostrar que el 9,1% de les dones grans (de 65 o més anys) havia patit algun tipus de VM en l’últim any. De manera semblant a la situació a la resta de l’estat, un anàlisi d’altres dades disponibles mostra que les dones grans víctimes/supervivents busquen i reben menys suport als diferents serveis que les dones més joves (Fundació Aroa, 2022).

El projecte MARVOW 2.0 es basa en els resultats del projecte MARVOW, el qual va posar llum en els buits i les mancances actuals en l’abordatge de les violències contra les dones grans: necessitat d’una millor coordinació entre serveis i organitzacions a nivell nacional i regional, necessitat clara d’una gestió integral de casos i ajustos en l’avaluació del risc, necessitats de formació entre els serveis clau, i necessitat d’estàndards i recomanacions nacionals i internacionals per a la protecció de les víctimes mitjançant la cooperació multi-agència.

La nostra feina

En conseqüència, els objectius específics del projecte MARVOW 2.0 són:

 • Desenvolupar eines d’avaluació del risc específiques per a dones grans i metodologies i eines de gestió de casos estructurades.
 • Crear un programa integral de formació per a les professionals implicades a nivell local.
 • Crear, provar i implementar un model o protocol de treball multiagència estructurat i coordinat.
 • Crear propostes i recomanacions per a millores en el marc legal i les polítiques públiques.
 • Difondre i promoure el projecte i els seus resultats entre professionals, grups d’interès i responsables polítics i el públic en general a nivell nacional i de la UE.

Fases del projecte

En una primera fase del projecte es fa una diagnosi de l’estatus quo sobre les violències contra les dones grans i el seu abordatge a cada país i a cada context local i un anàlisi tant de les bones pràctiques com de les dificultats, mancances i necessitats específiques de millora. En base a aquest anàlisi s’elaboraran, en una segona fase, recursos per a millorar la resposta i l’abordatge de la violència de gènere contra les dones grans en els diferents països i contextos, com ara eines d’avaluació de riscos específics i metodologies de gestió de casos i de col·laboració entre serveis així com la formació de professionals. En una tercera fase aquests recursos s’implementaran en una fase pilot en els diferents països per a avaluar-ne la utilitat i eficàcia i per poder-hi introduir les millores necessàries.

Per altra banda es crearan propostes i recomanacions per a la millora del marc legal i les polítiques públiques respecte a la protecció de les dones grans davant la violència de gènere, tant a nivell local i nacional com a nivell europeu i internacional.

Finalment, es difondran i donaran a conèixer el projecte i els seus resultats tant a professionals i responsables polítics, com a la societat civil a nivell nacional i internacional per a sensibilitzar i crear consciència sobre la realitat d’aquestes víctimes sovint invisibilitzades.

Destinataris del projecte

Les persones destinatàries finals, però indirectes, d’aquest projecte són les dones grans víctimes/supervivents de violència de gènere i el seu entorn més proper (família/amistats).

Els destinataris directes en són dos grups principalment:

 • Serveis i professionals de l’àmbit de l’atenció a víctimes/supervivents de violència de gènere (serveis socials, serveis de salut, sistema legal, cossos policials) i d’atenció a les persones grans.
 • Persones responsables polítiques i institucions dels països participants i de la UE.

Equip del projecte

Partners de 7 països treballaran conjuntament en aquest projecte amb co-finançament del programa Ciutadania, Drets, Igualtat i Valors (CERV) de la Comissió Europea:

 • AÖF: Austrian Women’s Shelter Network, Àustria [Coordinador del projecte].
 • UWAH: Union of Women Associations of Heraklion Prefecture, Grècia.
 • WWP EN: European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, Alemanya.
 • WAVE: Women against Violence Europe, Àustria.
 • AGE: Age Platform Europe, Bèlgica.
 • CONEXUS: Associació CONEXUS, Atenció, Formació, i Investigació Psicosocials, Espanya.
 • NAIA, Bulgària.
 • ANCI LAZIO: Anci Associazione Regionale Comuni Italiani Lazio, Itàlia.
 • PYSTEL: SC PSYTEL, França.
 • MIGS: Mediterranean Institute of Gender Studies, Grècia.

Primera reunió de partners a Viena, Àustria, abril 2023.