Programa de suport a la maternitat i la paternitat en separacions conflictives

L’objectiu del Programa de Suport a la Maternitat i la Paternitat en Separacions Conflictives, que té el recolzament del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, és prevenir situacions que puguin danyar el desenvolupament físic i emocional dels infants i adolescents quan la seva mare i el seu pare es troben en situació de separació o divorci conflictiu.

El programa ofereix atenció psicosocial a les mares i als pares que estiguin en procés de separació conflictiva. Aquesta atenció és individual i, en els casos que ho requereixin, es valora una atenció de parella o familiar.

Es proporciona un suport en la millora de les relacions paterno/maternofilials, però també s’ofereix una valoració dels infants i adolescents per tal de detectar possibles situacions de violència, abús o negligència.

El suport a aquestes famílies se centrarà en les temàtiques de: els límits entre els subsistemes parental i filial, les emocions i necessitats dels fills i filles davant la situació de separació, les estratègies de comunicació entre ambdós progenitors i amb els seus fills i filles, l’organització de les tasques domèstiques i de cura en el pla de parentalitat, i la resolució de conflictes de forma no violenta.

Són prioritaris els casos on els progenitors no estan encara en un procés judicial contenciós, i el servei pot desenvolupar tot el seu potencial preventiu amb la família.

Els objectius específics del projecte són:

  • Proporcionar eines i estratègies a la mare i al pare per tal de preservar els seus fills i filles del conflicte.
  • Enfortir les habilitats de les mares i dels pares per resoldre els conflictes de forma no violenta.
  • Evitar la judicialització dels infants i adolescents respecte dels temes de guarda o cura.
  • Proporcionar espais de diàleg per poder elaborar un règim de parentalitat compartida que tingui en compte les necessitats dels fills i filles i eviti la triangulació.

Per tal de poder atendre les famílies, serà necessari que es posin en contacte amb nosaltres via telèfon, correu electrònic o al formulari.

Els i les professionals que vulguin derivar algun cas ho poden fer a través del protocol de derivació que els hi farem arribar.