Programa d’atenció en violència ascendent o filioparental (AIVA)

El Programa d’Atenció Integral a la Violència Ascendent (AIVA) ofereix atenció ambulatòria especialitzada per a joves d’entre 14 i 25 anys que exerceixen violència dins de l’àmbit familiar, així com a mares i pares que la reben (o a altres persones que compleixin les funcions de cura).

El programa AIVA ofereix tres àmbits estratègics d’intervenció sempre que no existeixi sentència ferma condemnatòria i que la família vulgui fer un canvi voluntàriament.

Els objectius del Programa AIVA són:

  • Disminuir la violència exercida per part de fills i filles contra els seus pares i mares.
  • Augmentar la protecció de les víctimes i la recuperació de les conseqüències de la violència.
  • Recuperar i millorar les relacions familiars en casos de violència ascendent.
  • Ajudar les famílies monomarentals i/o que hagin patit situacions de violència de gènere a millorar les seves relacions.

Amb la intervenció es pretén millorar la seguretat i el benestar al si de la família i prevenir futurs episodis de violència, la seva extensió a altres àmbits i la intervenció judicial, sempre que no sigui necessària. Per això, els àmbits d’intervenció són:

  • l’atenció a les persones (mares, pares o altres) que pateixen la violència a la família per tal de millorar la seva protecció i la recuperació de les conseqüències;
  • l’atenció als fills i filles que l’exerceixen per tal que aprenguin a relacionar-se de manera no violenta amb els seus progenitors (o figures equivalents); i
  • l’atenció a la família en el seu conjunt (sempre que el cas ho permeti) per millorar les relacions entre els membres dins del marc d’uns límits clars entre els subsistemes parental i filial.

Per tal de poder atendre els joves, serà necessari que mares o pares es posin en contacte amb nosaltres via telèfon, correu electrònic o al formulari.

Els i les professionals que vulguin derivar algun cas ho poden fer a través del protocol de derivació que els hi farem arribar.

Actualment, aquest programa no rep cap mena de subvenció per part de cap institució o organització.

Conexus Atenció Psicoterapia