política de privacitat

A través del present avís, “Associació Conexus. Atenció, formació i investigació psicosocials” (des d’ara “Conexus”), informa els usuaris de la web www.conexus.cat, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària facilitar a “Conexus” les dades personals que els hi són sol·licitades com a conseqüència de la seva sol·licitud d’informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis que s’ofereixen en relació amb l’atenció psicosocial per promoure la millora de les relacions afectives i familiars, així com finalitats relacionades.


Per tant, s’informa els usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable és “Conexus” (CIF: G65525768), amb domicili social a Avda. Diagonal 440, 4t-1a, 08037 de Barcelona, duent a terme un tractament amb la finalitat de potenciar i mantenir la relació que en el seu cas s’estableixi, així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.


Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Conexus” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.


De la mateixa manera, de conformitat amb les disposicions de la Llei sobre Protecció de Dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “Conexus”, Avda. Diagonal 440, 4t-1a, 08037 de Barcelona, en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.


No es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “Conexus”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació relacionada amb els serveis que s’ofereixen.


“Conexus” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per part de persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació de manera fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.


En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions introduïdes per la Llei 32/2003 del 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació d'aquesta clàusula implica, a més, el vostre consentiment per rebre comunicacions dels nostres serveis, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En tota hora l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per a aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient dirigir una comunicació escrita a “Conexus”, Avda. Diagonal 440, 4t-1a, 08037 de Barcelona o per correu electrònic a l’adreça electrònica info@conexus.cat, indicant en l’assumpte del correu “DONAR-SE DE BAIXA”.


La web de “Conexus” conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Conexus” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, i no es pot garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en aquestes pàgines web i sota la seva exclusiva responsabilitat.


Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@conexus.cat.


“Associació Conexus. Atenció, formació i investigació psicosocials”
Tots els drets reservats