publicacions
Violència, Salut, Homes 
Abordatge terapèutic d'homes que exerceixen violència de gènere
Heinrich Geldschläger i Oriol Ginés (2013) Formación Médica Continuada. 20(2):89-99

En aquest article s'indica la necessitat de la detecció i derivació dels homes agressors en les consultes mèdiques i de salut. Des de l'experiència de CONEXUS es fa un recull de recomanacions per tal de millorar la detecció, la seguretat de les víctimes i l'acceptació de la problemàtica per part de l'agressor.


Descarrega
Violència, Salut, Autocura 
Cura amb els equips cuidadors
Ginés, Oriol. & Carvalho, Eduardo (2010) Revista Brasileira de Psicoterapia, 12 (2-3), págs. 297-313.

La violència representa en la nostra societat, alhora, un tabú i un greu problema social que exigeix respostes complexes. Ambdues característiques fan del treball davant la violència una tasca desafiadora, que posa al límit les nostres institucions i equips professionals. Això ha de fer-nos reflexionar per a poder desenvolupar antídots que permetin reduir i prevenir els danys en els equips.


Versió HTML | Descarrega
Paternitat i maternitat 
Grups de pares. Una experiència del projecte Canviem-ho al Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva a Barcelona
Oriol Ginés, Aharon Fernández i Bàrbara Roig (projecte Canviem-ho) María Camacho, Cristina Martínez i Eva Picola (PASSIR). Ponència presentada al CIME 2011. Barcelona.

Actualment la figura de l'home com a usuari dels serveis de salut sexual i reproductiva està poc definida. És per això que aquesta experiència vol aportar idees i estratègies dirigides a la incorporació dels homes a aquests serveis, ajustant-los des d'una perspectiva de gènere a la salut, a les seves necessitats particulars. L'objectiu és la incorporació dels homes en el procés.


Descarrega
Violència, Salut, Drogues 
Guia per a professionals de la XAD sobre l’abordatge de la violència contra la parella.
Ester Valls, Heinrich Geldschläger i Sandra LaFarga (2013)

En aquesta guia, Violència contra la parella i consum de substàncies. Guia per a professionals de la XAD, podreu trobar una revisió dels conceptes bàsics, una descripció dels perfils més freqüents de pacients amb la doble problemàtica, indicacions per a l’actuació des de la XAD i eines per a la detecció, intervenció, derivació i coordinació amb serveis especialitzats en violència de gènere dels circuits locals.


Versió HTML
Violència, Salut, Drogues, Dones, Homes 
Guia per al treball grupal sobre la violència contra la parella i la seva prevenció.
Ester Valls, Sandra LaFarga, Oriol Ginés, Álvaro Ponce, i Heinrich Geldschläger (2013)

La guia Violència contra la parella i consum de substàncies. Guia per al treball grupal presenta una sèrie d’activitats dirigides a sensibilitzar sobre la violència contra la parella, dóna a conèixer els factors que la faciliten i mantenen i ajuda, d’aquesta manera, a la prevenció i detecció precoç dels casos de violència contra la parella en els centres d’atenció a les drogodependències.


Versió HTML
Violència, adolescència 
Joves en la intervenció amb homes que exerceixen violència: dificultats i propostes
Geldschläger, Heinrich., Ginés, Oriol. & Ponce, Álvaro. (2009) Revista de Estudios de Juventud, 86, 197-215. Madrid: INJUVE.

L'atenció de joves en programes d'intervenció per a homes que exerceixen violència de gènere presenta diverses dificultats específiques. En aquest capítol proposarem possibles solucions basant-nos en la literatura científica i en la nostra experiència clínica. Encara així, no existeixen actualment a Espanya programes específics per a joves agressors.


Descarrega
Violència, infància 
Manual d'atenció a nens i nenes víctimes de violència de gènere a l'àmbit familiar
Liliana Orjuela López i Pepa Horno Goicoechea (coordinació); Montserrat Plaza; Antonio J. Perdices; María Tovar Belmar. Save The Children

Els objectius d'aquest material es desenvolupen en cinc temes generals: els nens i nenes com a víctimes de la violència de gènere en l’àmbit familiar, els drets dels nens i nenes víctimes de la violència de gènere, alguns aspectes rellevants del desenvolupament evolutiu dels nens i nenes i les conseqüències de la violència de gènere.


Descarrega
Dones, Mares, Víctimes, Infància 
Maternalització i violència masclista. Una anàlisi des de la perspectiva de gènere
Montserrat Plaza Aleu (2012) Departament de Psicologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona.

La violència masclista en l’àmbit familiar incideix en la vida de les dones que la pateixen i en els seus fills i filles convertint-se en persones que viuen situacions extremes de les quals s’han de recuperar i pel qual necessiten un suport especialitzat. Quan les dones que viuen aquestes situacions són mares la intervenció que requereixen ha de ser encara més específica ja que és necessari que contempli el significat de la maternalització i l’impacte de la violència en aquesta funció.


Versió HTML
 
Memòria Associació CONEXUS 2016
Associació CONEXUS, atenció, formació i investigació psicosocials

L'Associació CONEXUS d'acord amb les normatives de transparència i bones pràctiques de les organitzacions sense ànim de lucre, realitza una memòria pública i la posa a l'abast de tothom a través del seu web.


Descarrega
Violència, homes 
Models d'intervenció amb homes que exerceixen violència de gènere a la parella. Anàlisi dels supòsits tàcits i reconsideracions teòriques per l'elaboració d'un marc interpretatiu i d'intervenció
Ponce, Álvaro. (2011) Ponencia presentada en el CIME 2011. Barcelona.

El present article constitueix una reflexió crítica sobre alguns dels principals models o enfocaments d'intervenció amb homes que exerceixen violència en la parella i els seus pressupostos teòrics tàcits. A partir d'aquesta reflexió, s'explicitaran i problematizarán les conceptualitzacions que aquests fan.


Versió HTML | Descarrega
Violència, homes 
Programes d'atenció a homes que exerceixen violència de gènere
Geldschläger, Heinrich. (2011) Ponencia presentada en el CIME 2011. Barcelona.

L'objectiu d'aquesta presentació és donar una panoràmica de la situació actual, a Espanya i en la resta de la Unió Europea, dels programes d'intervenció amb homes que exerceixen violència de gènere. Per a això es describiren els principals tipus de programes, es resumeixen els estàndards de qualitat establerts en diferents països i s'analit...


Versió HTML | Descarrega
Violència, Salut, Drogues 
Revisió de la literatura i un model integrador de la violència contra la parella i el consum de substàncies.
Álvaro Ponce, Heinrich Geldschläger, Oriol Ginés i Montserrat Plaza (2013)

L’objectiu d’aquest document Violència contra la parella i consum de substàncies: Revisió i model integrador és oferir una descripció i revisió crítica de les investigacions empíriques i de les explicacions teòriques sobre la relació entre el consum de substàncies addictives i la violència contra la parella, alhora que proposa un model explicatiu orientat a processos personals des d’una vessant constructivista, evolutiva i de gènere.


Versió HTML
Violència, homes 
Seguir la trama. Género, subjetividad y violencia. Teoría y praxis para un modelo constructivo-narrativo de intervención psicosocial con hombres que maltratan
Álvaro Luis Ponce Antezana. Departament de Psicologia Social, Universitat Autònoma de Barcelona.

La present tesi té com objectiu construir i desenvolupar un model de comprensió, interpretació i intervenció psicosocial per a treballar amb homes que exerceixen violència de gènere en l'àmbit de la parella. A més, pretén identificar els aspectes rellevants de la identitat i subjectivitat masculina, en relació al dispositiu de poder de gènere, vinculats i implicats en la facilitació d'un procés de transformació i canvi.


Versió HTML
Violència, homes 
Una propuesta constructiva-narrativa y con perspectiva de género: (CNPG). Un modelo para intervenir con hombres que ejercen violencia contra la pareja.
Ponce, Álvaro (2012). En Menjívar Ochoa, M. (ed). ¿Hacia masculinidades transfugas? políticas públicas y experiencias de trabajo sobre masculinidad en Iberoamérica. FLACSO, San José, Costa Rica.

Aquest capítol ens mostra d'una manera crítica les diferents perspectives teòriques, epistemològiques i metodològices de les intervencions amb homes agressors. Per altra banda presenta un model de tractament constructiu i narratiu amb homes que exerceixen violència de gènere.


Versió HTML | Descarrega
Empresa 
Us Correspon Programa d'Assistència a l'Empresa
Associació Conexus

El catàleg de serveis d'intervenció que ofereix CONEXUS permet a les empreses assumir un grau adequat de responsabilitat social amb la seva plantilla. D'aquesta forma, la gestió dels diferents serveis pot ser independent, o formar part d'un marc més ampli lligat al pla d'igualtat que tingui l'empresa o a la seva estratègia de Responsabilitat Soci
Descarrega

Violència, adolescència 
Violència ascendent: què han de saber les escoles?
Oriol Ginés

La violència ascendent, la violència que exerceixen els fills i filles cap a les seves mares i pares (o persones que en fan la funció), ja sigui aquesta física, verbal, ambiental o econòmica rep més de 20.000 denúncies en els darrers anys. En aquest article pretenem donar a conèixer aquesta problemàtica a professionals que treballen amb joves i adolescents, i la intervenció que desenvolupem des de l'associació CONEXUS.


Descarrega