avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les dades següents:

L’empresa titular d’aquesta lloc web és “Associació Conexus. Atenció, formació i investigació psicosocials”, amb domicili a Avda. Diagonal 440, 4t -1a, 08037 de Barcelona, amb número de CIF: G65525768, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 44428. Correu electrònic de contacte: info@conexus.cat.

La informació continguda a www.conexus.cat constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Associació Conexus. Atenció, formació i investigació psicosocials” (des d’ara “Conexus”) relacionats amb l’atenció psicosocial per promoure la millora de les relacions afectives i familiars, així com finalitats relacionades.


ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web www.conexus.cat implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta web.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen a www.conexus.cat estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Conexus” i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Conexus”, de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari únicament i exclusiva podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta web per al seu ús personal i privat, i en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Conexus”.

“Conexus” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per l'ús correcte dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Conexus”. No obstant, es comunica que, en el cas que “Conexus” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de “Conexus” seran objecte de tractament i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Conexus”.

La recollida i el tractament de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb “Conexus”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que s’ofereixen.

“Conexus” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptaran les mesures tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per part de persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació de manera fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.


COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al vostre, però que no ens proporcionen informació ni sobre el vostre nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal vostra, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del vostre ordinador ni llegir les cookies que hi hagués al vostre ordinador d’altres llocs web. Si voleu, podeu configurar el vostre navegador perquè us avisi en pantalla quan rebeu una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.conexus.cat.


LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“Conexus” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que hi accedeixi.

En el mateix sentit, “Conexus” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La web de “Conexus” conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Conexus” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, i no es pot garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en aquestes pàgines web i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“Conexus” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la web www.conexus.cat i/o en l’ús de les informacions que conté.

“Conexus” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan conflueixin algunes de les circumstàncies descrites.


ENLLAÇOS

Tots els enllaços o vincles, hipertextos, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol web a la nostra pàgina web haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Conexus”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta web hauran de fer-se a la pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objectiu posar a disposició de l’usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

“Conexus” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic: info@conexus.cat.


RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (vincles) i hipertextos inclosos a la web www.conexus.cat.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.


RESERVA

“Conexus” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“Conexus” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la web qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.


“Associació Conexus. Atenció, formació i investigació psicosocials”
Tots els drets reservats